Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ โดย นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ