Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   ตำบลระแงง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32110
Untitled Document
Untitled Document
        วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 20  หมู่ 1  ถนนสุรินทร์ – ศรีสะเกษ  ตำบลระแงง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ 32110  มีพื้นที่ทั้งหมด  50  ไร่  ระยะทางห่างจากอำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์   ประมาณ  40  กิโลเมตร
        วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์  มีสภาพชุมชน  เศรษฐกิจ และสังคมโดยสังเขป  ดังนี้จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ระหว่างเขตเส้นรุ้งที่ 15-16 องศาเหนือและระหว่างเส้นแวงที่ 103 -105  องศา
ตะวันออกมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  8,785  ตารางกิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
เฉลี่ย  200 เมตร  โดยอำเภอศีขรภูมิเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้ง  (Lat)  14  องศา  20  ลิปดา  14  องศา 45  ลิปดาเหนือ  เส้นแวง  (Long)  130  องศา 40 ลิปดา – 140 องศา
ตะวันออก  ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิตั้งอยู่ที่  ถนนถนนเสรีธิปัตย์  ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์, 32110  ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 40 กิโลเมตร  อาณาเขตอำเภอศีขรภูมิมีอาณาเขต
ติดต่อกัน  ดังนี้
                ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
                ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
                ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
                ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
        วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ  ซึ่งจัดการเรียนการสอน
และการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน  โดยมีพื้นที่ให้บริการในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสุรินทร์  ดังนี้
                1) อำเภอศีขรภูมิ
                2) อำเภอสำโรงทาบ
                3) กิ่งอำเภอศรีณรงค์
                4) กิ่งอำเภอโนนนารายณ์
                5) อำเภอรัตนบุรีบางส่วน
                6) อำเภอสนมบางส่วน
 
   
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document