Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
 
 
 
Untitled Document
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ   ตำบลระแงง  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  32110
Untitled Document
Untitled Document
       สภาพเศรษฐกิจของชุมชนในเขตบริการของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิผู้ปกครองของนักเรียน
นักศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะยากจนรายได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาที่อยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัดได้นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยจึงมี
ปัญหาเรื่องการเงินและแสดงความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนมาก
        ในชุมชนเขตพื้นที่บริการของวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นคือ
ลาว เขมร ส่วย
        วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  ตั้งอยู่บนถนนหลวงสายสุรินทร์-ศรีสะเกษ  ห่างจากอำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ไปทางจังหวัดศรีสะเกษ 35  กิโลเมตร  และห่างจากตัวเมืองอำเภอศีขรภูมิ  ประมาณ  2  กิโลเมตร  สามารถเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ไปได้  2  ทาง  คือ  ทางรถไฟและทางรถยนต์  นักเรียน  นักศึกษาส่วนใหญ่เดินทางไปวิทยาลัยโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
        สภาพสังคม   นักเรียน   นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากสภาพสังคมชนบทที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย  เชื่อฟังและเคารพผู้นำของหมู่บ้าน แต่มีความแตกต่างกันมากในด้านชีวิตความเป็นอยู่ตามชาติกำเนิด  เช่น  เขมรจะมีความเป็นอยู่เรียบง่าย  ยึดมั่นในประเพณี  วัฒนธรรมดั้งเดิม  ส่วยมักจะมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  และเสียสละเวลาและแรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ลาว  มักมีความเกี่ยวพันในเรื่องระบบญาติมิตรมาก เป็นต้น สภาพสังคมระหว่างหมู่บ้านมีความสัมพันธ์
กันน้อย  อันเนื่องมาจากชาติกำเนิดและภาษาท้องถิ่นที่ใช้มีความแตกต่างกัน
        ด้านประเพณี  วัฒนธรรม  มีความแตกต่างกันในแต่ละหมู่บ้านตามชาติกำเนิดและภาษาที่ใช้  เนื่องจากประเพณีในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษมีความแตกต่างกัน
        ด้านศาสนาประชาชนในเขตพื้นที่บริการของวิทยาลัยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document