Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
คําขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์  :   สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม  ประคำสวย  ร่ำรวยปราสาท  ผักกาดหวาน  ข้าวสารหอม  งามพร้อมวัฒนธรรม

การเมืองการปกครอง
การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน การปกครอง 
        จังหวัดสุรินทร์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 17 อำเภอ 158 ตำบล 2,120 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 24 เทศบาลตำบล 147 องค์การบริหารส่วนตำบล มีประชากรรวม 1,381,761 คน (ตามประกาศกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 แบ่งเป็นชาย 691,425 คน เป็นหญิง 690,226 คน จำนวนครัวเรือน 341,922 ครัวเรือน

                                    แสดงข้อมูลหน่วยการปกครองและประชากรจังหวัดสุรินทร์
 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
 
[หน้า1] [หน้า2] [หน้า3] [หน้า4] [หน้า5] [หน้า6] [หน้า7] [หน้า8] [หน้า9] [หน้า10] [หน้า11] [หน้า12]
 
Untitled Document