Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
คําขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์  :   สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม  ประคำสวย  ร่ำรวยปราสาท  ผักกาดหวาน  ข้าวสารหอม  งามพร้อมวัฒนธรรม

การบริหารราชการแผ่นดิน 
       จังหวัดสุรินทร์ มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจำนวน  328  หน่วยงาน แยกเป็น
                   - ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง                                           จำนวน      88  หน่วยงาน 
                   - ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด                                     จำนวน      34  หน่วยงาน 
                   - ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น                                                          จำนวน     173  หน่วยงาน  
                   - รัฐวิสาหกิจ                                                                               จำนวน      14   หน่วยงาน 
                   - หน่วยงานพิเศษ                                                                       จำนวน      15   หน่วยงาน
                   - หน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ    จำนวน      3    หน่วยงาน 
                   - หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง                                  จำนวน      1    หน่วยงาน

การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
          การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2554 จังหวัดสุรินทร์แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 8 เขต มี ส.ส. ได้ 8 คน ดังนี้
          เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย  อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะตำบลนอกเมือง ,ตระแสง ,สวาย ,นาบัว, เฉนียง, เทนมีย์,สำโรง ,สลักได ,ราม ,บุฤาษี,เมืองที ,เทศบาลเมืองที)  ปราสาท (เฉพาะตำบลเชื้อเพลิง, ทมอ, โคกยาง
          เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ,ตำบลคอโค ,ท่าสว่าง, เพี้ยราม, กาเกาะ, ตั้งใจ, นาดี, แกใหญ่ ,แสลงพันธ์)  เขวาสินรินทร์  ศีขรภูมิ (เฉพาะตำบลแตล,ช่างปี่)
          เขตเลือกที่  3 ประกอบด้วย อำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม  รัตนบุรี (เฉพาะตำบลกุดขาคีม)
          เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอรัตนบุรี (ยกเว้นตำบลกุดขาคีม)  สนม โนนนารายณ์ สำโรงทาบ (เฉพาะตำบลกระออม)
          เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อำเภอจอมพระ ศีขรภูมิ (เฉพาะ ตำบลหนองบัว, คาละแมะ, เขวาใหญ่, ตรึม, หนองขวาว, นารุ่ง, ยาง, กุดหวาย) สำโรงทาบ (เฉพาะตำบลกระออม)
          เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะเทศบาลตำบลระแงง, เทศบาลตำบลผักไหม, ตำบลระแงง, จารพัต, ตรมไพร, หนองเหล็ก) ลำดวน ศรีณรงค์ สังขะ (เฉพาะตำบลทับทัน, ขอนแตก, พระแก้ว, ตาคง)
          เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อำเภอบัวเชดสังขะ (เฉพาะเทศบาลตำบลสังขะ, ตำบลสังขะ, บ้านชบ, ดม, เทพรักษา, ตาตุม, บ้านจารย์, สะกาด, กระเทียม) กาบเชิง (เฉพาะเทศบาลกาบเชิง, ตำบลตะเคียน, คูตัน, บ้านด่าน) ปราสาท (เฉพาะเทศบาลตำบลกันตวจระมวล, ตำบลบ้านไทร)
         เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย อำเภอพนมดงรัก  ปราสาท (เฉพาะเทศบาลตำบลกังแอน, เทศบาลนิคมปราสาท, ตำบลกังแอน, ปราสาททะนง, ไพร, ปะทัดบุ, สมุด, ทุ่งมน, ปรือ, ตานี, ชคนาสาม, โคกสะอาด, บ้านพลวง, หนองใหญ่, ตาเบา) กาบเชิง (เฉพาะตำบลแนงมุด, โคกตะเคียน)

สังคมและคุณภาพชีวิต
ประเพณีและวัฒนธรรม
          จังหวัดสุรินทร์ ประชากรร้อยละ 93 อาศัยอยู่ในเขตชนบท โดยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองสุรินทร์ และเทศบาลตำบลอีก 23 แห่ง เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอยู่เนื่องจากประชากรที่พูดภาษาต่างกัน 3 กลุ่ม หรือ “สุรินทร์ 3 เผ่า” คือ เขมร ส่วย และลาว แต่ประชากรทั้งหมดมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสามัคคี ต่างได้รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ภาษาของตนไว้เป็นอย่างดี และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จังหวัดสุรินทร์ มีประเพณีที่สำคัญมากมาย ได้แก่ ประเพณีบวชนาคช้าง  งานประเพณีขึ้นเขาสวาย เคาะระฆังพันใบ ไหว้ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์  งานช้างและกาชาดสุรินทร์  ประเพณีแซนโฎนตา  กันตรึม  การกวนข้าวทิพย์  การแต่งงาน หรือ แซนการ์  กะโน้ปติงตอง  เรือมอันเร หรือ ลูดอันเร  เรือมตรด  เรือมอายัย  โชง  สะบ้า  ลิเกเขมร  มโหรี  เจรียง  และ เจรียงเบริน

การศึกษา
         จังหวัดมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เปิดการสอน ระดับอุดมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ ม.ราชภัฏสุรินทร์    ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ ม.มหาจุฬงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาเขตสุรินทร์ และ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา สุรินทร์ การจัดศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 เขตการศึกษา ในปี 2552  มีจำนวนครู 10,815 คน นักเรียน 225,530 คน และโรงเรียน 877 แห่ง โดยเฉลี่ยแล้วอัตราส่วนนักเรียนต่อครู เท่ากับ 20.85

การศาสนา

          จังหวัดสุรินทร์มีศาสนสถานต่าง ๆ จำแนกเป็น วัด 718 แห่ง ที่พักสงฆ์ 522 แห่ง โบสถ์คริสต์ 24 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง (แหล่งข้อมูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553) โดยมีพระอารามหลวง คือ วัดศาลาลอย และ วัดบูรพาราม (เป็นวัดสำคัญเก่าแก่ของ จังหวัด มีอายุประมาณ 200 ปี เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระชีว์ พระพุทธรูปสำคัญ ประจำจังหวัด) นอกจากนี้จังหวัดยังมีพระเกจิที่มีชื่อเสียงอีกหลายรูป เช่น พระครูปราสาทพรหมคุณ  (หลวงปู่หงส์
พรหมปัญโญ) วัดเพชรบุรี (สุสานทุ่งมน) อ.ปราสาท, พระครูวิสุทธิกิตติญาณ (หลวงปู่คีย์ กิตติญาโณ) วัดศรีลำยอง อ.ปราสาท และ พระพิมลพัฒนาธร (หลวงพ่อพวน วรมงฺคโล) วัดมงคลรัตน์  อ.เมืองสุรินทร์

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
 
[หน้า1] [หน้า2] [หน้า3] [หน้า4] [หน้า5] [หน้า6] [หน้า7] [หน้า8] [หน้า9] [หน้า10] [หน้า11] [หน้า12]
 
Untitled Document