Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
คําขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์  :   สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม  ประคำสวย  ร่ำรวยปราสาท  ผักกาดหวาน  ข้าวสารหอม  งามพร้อมวัฒนธรรม

การสาธารณสุข
         จังหวัดได้พัฒนาโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีการกินอยู่อย่างมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากสารพิษ และได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายของรัฐบาล 

โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จังหวัดสุรินทร์ 
        ในปีงบประมาณ 2552 จังหวัดสุรินทร์มีความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ จำนวน 1,408,602 คน คิดเป็นร้อยละ 99.73 อยู่ในลำดับที่ 11 ของประเทศ อยู่ลำดับที่ 5 จากจังหวัดที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน และเป็นลำดับที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 9 โดยแยกเป็นสิทธิบัตรทอง จำนวน 1,125,480 คน (ร้อยละ 80.20)  สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 70,587 คน (ร้อยละ 5.03)  สิทธิประกันสังคม จำนวน 201,646 คน (ร้อยละ 14.37) และสิทธิอื่น จำนวน 5,658 คน (ร้อยละ 0.40) ส่วนผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ มีจำนวน 5.231 คน หรือร้อยละ 0.27 ของประชากรทั้งหมด (แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2552
         ในปี 2552 โรคระบาดที่สำคัญที่พบในจังหวัดมี 8 โรค โดยมีช่วงระบาดที่สำคัญในช่วงเดือนมกราคม และสิงหาคม 2552 มีดังนี้

คุณภาพชีวิตของประชากร
สรุปการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2552
          เขตพื้นที่ชนบท ดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่ 17 อำเภอ 158 ตำบล จำนวน 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด ผลสรุป บรรลุเป้าหมาย 20 ตัวชี้วัด (47.62%) และไม่บรรลุเป้าหมาย 22 ตัวชี้วัด (52.38%) (ลดลงจากปีก่อนที่บรรลุเป้าหมาย 25 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 17 ตัวชี้วัด)  และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 48,451.15 บาท/คน/ปี ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) 5 อันดับแรก (เรียงลำดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายจากมากไปหาน้อย) ดังนี้
          1. ตัวชี้วัดที่ 26 เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และยังไม่มีงานทำได้รับการฝึกอาชีพ(จำนวนทั้งหมด 607 คน ผ่านเกณฑ์ 450 คน คิดเป็นร้อยละ 74.1)
          2. ตัวชี้วัดที่ 32 คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา (จำนวนทั้งหมด 899,882 คน ผ่านเกณฑ์ 893,562 คน คิดเป็นร้อยละ 99.3)
          3. ตัวชี่วัดที่ 18 คนในครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ (จำนวนทั้งหมด 225,071 ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์ 223,692 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.4)
          4.ตัวชี้วัดที่ 3 เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2,500 กรัม (จำนวนทั้งหมด 11,651 คน ผ่านเกณฑ์ 11,602 คน คิดเป็นร้อยละ 99.6)
          5. ตัวชี้วัดที่ 10 คนในครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม (จำนวนทั้งหมด 225,071 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 224,309 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.7)

สภาพปัญหาของหมู่บ้านในจังหวัด ตามข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2552
        ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2552 จำนวน 6 ด้าน 31 ตัวชี้วัด ในพื้นที่2,116 หมู่บ้าน 158 ตำบล 17 อำเภอ มีตัวชี้วัด กชช.2ค ที่หมู่บ้านมีปัญหามาก (1 คะแนน) จำนวน 29 ตัวชี้วัด ผลการจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านตามข้อมูล กชช.2ค ไม่มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง)  หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) จำนวน 118 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า) จำนวน 1,998 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 94.4  ตัวชี้วัดหรือปัญหาของหมู่บ้าน ที่ควรได้รับการแก้ไข 10 อันดับแรก มีดังนี้
           1. ปัญหาการเรียนรู้โดยชุมชน (ตัวชี้วัด 22) จำนวน 988 หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ46.69
           2. ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชุมชน (ตัวชี้วัด 26) จำนวน 792 หมู่บ้าน  คิดเป็นร้อยละ 37.43 
           3. ปัญหาการกีฬา (ตัวชี้วัด 17)  จำนวน 770 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 36.39
           4. ปัญหาคุณภาพของดิน (ตัวชี้วัด 27)  จำนวน 622 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.40
           5. ปัญหาผลผลิตจากการทำเกษตรอื่นๆ (ตัวชี้วัด 12)  จำนวน 472 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 22.31
           6. ปัญหาการได้รับการศึกษา (ตัวชี้วัด 21)  จำนวน 336 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 15.88
           7. ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตร (ตัวชี้วัด 4)  จำนวน 287 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 13.56
           8. ปัญหาการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ตัวชี้วัด 13) จำนวน 182 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.60 
           9. ปัญหาคุณภาพน้ำ (ตัวชี้วัด 28)  จำนวน 128 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 6.05
          10.ผลผลิตจากการทำไร่ (ตัวชี้วัด 11)  จำนวน 125 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 5.91

การแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
        จังหวัดได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้ดำเนินการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามตัวชี้วัด 6X2 ประกอบด้วย ด้านการลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การประหยัด อดออม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการเอื้ออารี มีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน 2,119 หมู่บ้าน และได้ดำเนินการประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านตามผ่านเกณฑ์ชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ปรากฏผลดังนี้
           ระดับมั่งมี ศรีสุข จำนวน 26 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 22.61
           ระดับอยู่ดี กินดี จำนวน 48 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 41.74
           ระดับพออยู่ พอกิน จำนวน 41 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 35.66
หมู่บ้านที่สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 81 หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านประเม หมู่ที่ 2 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด และบ้านกระดาด หมู่ที่ 10 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
 
[หน้า1] [หน้า2] [หน้า3] [หน้า4] [หน้า5] [หน้า6] [หน้า7] [หน้า8] [หน้า9] [หน้า10] [หน้า11] [หน้า12]
 
Untitled Document