Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
คําขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์  :   สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม  ประคำสวย  ร่ำรวยปราสาท  ผักกาดหวาน  ข้าวสารหอม  งามพร้อมวัฒนธรรม

สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างการผลิตที่สำคัญ 
การเกษตรกรรม 
       1.  พื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดสุรินทร์ มีทั้งหมดประมาณ 3,904,992 ไร่ หรือ ร้อยละ 75.55  ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีครัวเรือนเกษตร จำนวน 196,105 ครัวเรือน
        2.  พื้นที่ถือครองทางการเกษตร  แยกออกได้ ดังนี้ 
                   1)  ที่นา                              จำนวน 3,224,432  ไร่
                   2)  พืชไร่                            จำนวน    190,880 ไร่ 
                   3)  ไม้ผลและไม้ยืนต้น       จำนวน    223,821 ไร่ 
                   4)  ไม้ดอกและไม้ประดับ    จำนวน           156 ไร่
                   5)  พืชผัก                           จำนวน        7,669 ไร่ 
                   6)  ที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์       จำนวน      10,920 ไร่ 
                   7)  ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ        จำนวน        5,480 ไร่
                   8)  ที่อื่นๆ                            จำนวน    192,630 ไร่

                     สถิติข้อมูลการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2552/2553 จังหวัดสุรินทร์แหล่งข้อมูล : สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด
            มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุรินทร์ (Gross Provincial Product : GPP) ในปี 2552p1
ตามราคารายปี จำแนกตามสาขาการผลิต มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด จำนวน 52,293 ล้านบาท
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 36,356 บาท/คน/ปี จำแนกตามสาขาการผลิต ดังนี้

                         แสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2552p1 (หน่วย : ล้านบาท)


r :  ตัวเลขปรับปรุงใหม่ ,  p  :  ตัวเลขเบื้องต้น (ชั่วคราว) 
แหล่งข้อมูล  :  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2553

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
 
[หน้า1] [หน้า2] [หน้า3] [หน้า4] [หน้า5] [หน้า6] [หน้า7] [หน้า8] [หน้า9] [หน้า10] [หน้า11] [หน้า12]
 
Untitled Document