Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
คําขวัญประจําจังหวัดสุรินทร์  :   สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่  ผ้าไหมงาม  ประคำสวย  ร่ำรวยปราสาท  ผักกาดหวาน  ข้าวสารหอม  งามพร้อมวัฒนธรรม

รายได้ผลิตภัณฑ์จังหวัดปี 2548-2552p1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.33, 10.70, 14.31, 6.06 และ  9.28 ตามลำดับ          การพาณิชย์และบริการการพาณิชย์และบริการ มีศูนย์กลางธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งการพาณิชย์และการบริการของ
จังหวัดสุรินทร์อยู่ที่อำเภอเมือง มีสถานประกอบการด้านธุรกิจต่าง ๆ หลายประเภท ได้แก่ สถาบันการเงิน 
ธนาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรมขนาดใหญ่ ร้านค้าขายส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้า
อุตสาหกรรม  สถานบันเทิง ภัตตาคาร และร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีตลาดขายส่งบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์
และการขายปลีกมีตลาดสด ตลาดนัด ร้านค้า และห้างสรรพสินค้าอยู่ในแหล่งชุมชนของตัวเมือง และตามอำเภอ 
ต่าง ๆ โดยมี

         สินค้าสั่งเข้าของจังหวัดที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม จำพวกเครื่องจักร รถยนต์ รถจักรยานยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้า และปุ๋ยเคมี  สินค้าอุปโภคบริโภค จำพวกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อาหารกระป๋อง
ของใช้เบ็ดเตล็ด วัสดุก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น อาหารสดจำพวกผัก ผลไม้สด อาหารทะเล
สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรกรรมที่แปรรูปแล้วและเป็นวัตถุดิบ ได้แก่ข้าว อ้อย ยางพารา
 มันสำปะหลัง โคและกระบือ สุกร ไหม หัวผักกาด ฯลฯ
การค้าบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  ณ  จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม – โอร์เสม็ด จังหวัดสุรินทร์  ช่องจอม
ได้รับการยกฐานะจากจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณชายแดนช่องจอมเป็นจุดผ่านแดนถาวร    ช่องจอม – โอร์เสม็ด

         เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2545 เปิดทุกวันระหว่างเวลา 07.00 – 20.00 น.สำหรับมูลค่าการค้า ณ จุดผ่านแดน
ถาวรช่องจอม – โอร์เสม็ด มูลค่าการค้า ปีงบประมาณ 2552  การค้าต่างประเทศผ่านชายแดนไทย – กัมพูชา
มีดุลการค้าเกินดุล 922.53 ล้านบาท แยกเป็นมูลค่าการส่งออก 957.82 ล้านบาท และมูลค่าการนำเข้า 35.29
ล้านบาทสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมัน
เชื้อเพลิง, ปูนซีเมนต์บรรจุถุง และอื่นๆ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ รถบรรทุกเก่าใช้แล้ว, รถแทรกเตอร์ขุด-ตักเก่า
ใช้แล้ว และอื่นๆ (แหล่งข้อมูล ด่านศุลกากรช่องจอม ข้อมูล     ณ เดือน ตุลาคม 2553)
การอุตสาหกรรม

         อุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัด เป็นอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยมีจำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม 456
แห่ง (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.00%) จำนวนเงินทุน 11,303.89 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.00%) แรงงาน
11,031 คน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.00%) (แหล่งข้อมูล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2553)
 ด้านแรงงาน

         สภาพแรงงานในจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคการเกษตรที่ว่างงานนอกฤดูการผลิตเท่านั้น โดยมีสัดส่วน
กำลังแรงงานต่อประชากรที่เพิ่มขึ้น อยู่ที่ประมาณ 35 – 50% และมีอัตราการว่างงานลดลง ทั้งนี้     ผู้ประกอบ
กิจการภายในจังหวัด มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และแรงงาน     ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา พม่า ลาว ที่ต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำทุกปีด้วย

 
 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
 
[หน้า1] [หน้า2] [หน้า3] [หน้า4] [หน้า5] [หน้า6] [หน้า7] [หน้า8] [หน้า9] [หน้า10] [หน้า11] [หน้า12]
 
Untitled Document