ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป
             +++
 
งานบุคลากร
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน ตุลาคม 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กันยายน 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน สิงหาคม 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน พฤษถาคม 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน เมษายน 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มีนาคม 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มกราคม 2563
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน ธันวาคม 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน ตุลาคม 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กันยายน 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน สิงหาคม 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน เมษายน 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มีนาคม 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มกราคม 2562
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน ธันวาคม 2561
+++ คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ที่ 436/2561 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561(เพิ่มเติม)
+++ คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ที่ 396/2561 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
+++ คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ที่ 164/2561 ประจำปีการศึกษา 2561
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน ตุลาคม 2561
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน สิงหาคม 2561
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มิถุนายน 2561
+++ คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ที่ 164/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน มกราคม 2561
+++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือน ธันวาคม 2560
 
งานการเงิน
             +++ แบบฟอร์มใบอนุญาตยืมเงินทดรองจ่าย
 
งานการบัญชี
+++เปิดเผยงบทดลอง งปม.2563
+++เปิดเผยงบทดลอง งปม.2562
+++งบทดลอง งบประมาณ 2562   เดือน ธันวาคม 2561
+++งบทดลอง งบประมาณ 2562   เดือน พฤศจิกายน 2561
+++งบทดลอง งบประมาณ 2562 1 เดือน ตุลาคม 2561
+++เปิดเผยงบทดลองงวด 1-16 ปีงบประมาณ 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 11 ประจำปี 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 10 ประจำปี 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 9 ประจำปี 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 8 ประจำปี 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 7 ประจำปี 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 6 ประจำปี 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 5 ประจำปี 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 4 ประจำปี 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 3 ประจำปี 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 2 ประจำปี 2561
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 1 ประจำปี 2561
+++ เอกสารประกอบเกณฑ์ประเมินบัญชี
+++ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 12-16 ประจำปี 2560
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 12 ประจำปี 2560
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 11 ประจำปี 2560
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 10 ประจำปี 2560
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 9 ประจำปี 2560
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 8 ประจำปี 2560
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 7 ประจำปี 2560
+++รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  ประจำงวด 5 ประจำปี 2560
งานพัสดุ
             +++คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกัดซ๊เอ็นซี ปี 2562
 
งานอาคารสถานที่
             +++
 
งานทะเบียน
             +++ ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา รับตรง (โควตา) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558
             +++ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร (ปวช) (ปวส) โดยวิธีรับตรง 2558  
 
งานประชาสัมพันธ์
             +++
 
 
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
             +++ แบบฟอร์มตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้
             +++ คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
             +++ เอกสารการอบรมระบบสารสนเทศงานวัดผลการศึกษา (ITeachers)
 
งานวัดผลและประเมินผล
             +++ แบบฟอร์มบันทึกรายงานนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80   ปีการศึกษา 2561
             +++ เอกสารแบบฟอร์มบันทึกเวลาเรียนและคะแนน 2560
 
งานวิทยบริการและห้องสมุด
             +++
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
             +++
 
งานสื่อการเรียนการสอน
             +++ คู่มือการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Portfolio
แผนกวิชา
             +++
 
งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
             +++
 
งานครูที่ปรึกษา
             +++
 
งานปกครอง
             +++
 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
             +++
 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
             +++
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
             +++
 
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
             +++แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
             +++
 
งานความร่วมมือ
             +++
 
งานวิจัย
             +++แหล่งสืบค้นงานวิจัย
             +++แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการวิจัยประเภทธุรกิจและบริการ
 
 
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
             +++คำสัง ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ล่าสุด)
             +++คู่มือการประเมินคุณภาพในการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559
             +++ตัวอย่าง รายงานการปดระเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
             +++ เครื่องมือประกันคุณภาพภายใน 3A ปีการศึกษา 2559
             +++ เครื่องมือประกันคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2559
             +++ ตัวอย่างการเรียงเอกสารในแฟ้มประเมินตามตัวบ่งชี้
             +++ เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 30-31 มีนาคม 2558
             +++ ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557
             +++ คำสั่งงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
                     - คำสั่งประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
                     - คำสั่งประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 (แผนกวิชา)
             +++ คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
             +++ เครื่องมือประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 (แผนกวิชา)
             +++ เครื่องมือประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
             +++
 
 
 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
+++ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘