Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
AmazingCounters.com
 
 
 

 

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัย
 
 
ผู้บริหาร
 
 
ครู
 
ช่างกลโรงงาน
     
นายฐาปนา  เจริญพร นายปรีชา  โสภา นายมงคล  ใจหาญ
     
นายยอด  คุณาเนตร นายศุภชัย  จีนใจน้ำ นายวัชรพงษ์  สุมาลุย์
     
 
นายอนุรักษ์  ผมงาม นายภานุวัฒน์  บุญเศษ  
     
แผนกช่างยนต์
     
นายเริงชัย  คิดรอบ นายบรรชา  ขันถม นายไพโรจน์  สายบุตร
     
 
นายวีระชาติ  สดชื่น นายเอกราช  สายสินธ  
     
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
     
นายยืนยงค์  เสนานนท นายประยูร  บุญคืน นายอภิชาติ  พวงประยงค
     
 
นายวรวุฒิ  บุษบง นายอดิเรก  คำงาม  
     
แผนกช่างก่อสร้าง
     
 
ว่าที่รท.สุรพงษ์  ดีพิมาย นายธวัชชัย  เสริมศร  
     
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
     
นายชิโนรส  เรืองโพน นายวินัย  ธรรมวิจิต นายรุ่งรัตน์  ต้นบุญ
     
แผนกอิเล็คทรอนิกส์
     
นายบุญมาก  สายทะเล นายนรา  ศรีสวัสดิ์ นายพิพัฒพงศ์  บุญสุข
     
   
นายธไนศวรรย์  พันแสน    
     
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
นายสมคิด  สงวนด นายจิรัฏฐ์  คุซิตา นายสมศักดิ์  สีใส
     
 
นายพีรพงษ์  อุสาหะ นางมนัสสา  ภูเขียว  
     
แผนกสามัญสัมพันธ์
     
น.ส.นิภารัตน์  รักษ์คิด นางชมภู  พรหมล นายนิติธร  พุทธบุญ
     
นายฉัตรชวาล  แม้นจิตร น.ส.ยุวดี  สร้อยเสน น.ส.อริยา  สิงห์ธีร
     
 
นางสาวศิริมาศ  ศรีสะอาด นางสาวธัญภัค  ไทยยิ่ง  
     
แผนกการบัญชี
     
นายสิทธิพงศ์   หมายมี นางพัชดา  ไชยสนาม นางลักขณา   ทองบุญ
     
 
นางสาวบุหลัน   ประสมพันธ์ นางสาวสุกัญญา  กริยาดี  
     
แผนกธุรกิจค้าปลีก
     
นางตมิสา  ยอดบุตร นางสาวสุวรรณี  โกศล นางสาวอนุสรา  จิตคง
     
แผนกโรงแรม
     
 
นางสาวอลิสา  บุญบัวมาศ นายสรศักดิ์  มะลิงาม  
     
เจ้าหน้าที่
     
นางพัทยา  สงวนด นางสาวณัฐญา  ไชยแสนท้าว นายยุทธพงษ์  กงทอง
     
นายสุธี  เจือจันทร์ นายกฤชนพัต  พ่อค้า นางสาวนันทวัน  เปี่ยมพาย
     
นางสาวกมลวัลย์  ช่วงชัยชนะ นางสาวสุดาพร  นิสัยกล้า นางสาวรัตธิยา  ดาหา
     
นางสาวพรนิภา  ศิริรจน นายสมมาตร  คุ้มภัย นายวรเดช  หงษ์สูง
     
นางสาวสุภาวดี  รอบรู้ นางสาวขวัญนภา  จารัตน์ นางสาวสุจิตรา  วังสันต์
     
   
นางสาวรวีพร  ก้านเพชร    
     
     
     
     
นักการภารโรง
     
นายนิพนธ์  บุญสอน นายจรรยา  ทรัพย์เจริญ

 

 

     
ยาม
     
 
  นายโยธิน  วิบูลย์อรรถ นายประยม  ปุ่มทอง
     
พนักงานขับรถ
     
   
นายวิริยะ  ภูเขียว    
แม่บ้าน
     
นางบัวลอย  ฉลาดล้น นางพุฒงค์  อุดมดี นางอภัย  นึกดี
     
   
     
Untitled Document