Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
AmazingCounters.com
 
 
 

 

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัย
 
 
ผู้บริหาร
 
 
ครู
 
ช่างกลโรงงาน
     
นายฐาปนา  เจริญพร นายปรีชา  โสภา นายมงคล  ใจหาญ
     
นายยอด  คุณาเนตร นายศุภชัย  จีนใจน้ำ นายวัชรพงษ์  สุมาลุย์
     
   
นายอนุรักษ์  ผมงาม    
     
แผนกช่างยนต์
     
นายเริงชัย  คิดรอบ นายไพโรจน์  สายบุตร นายบรรชา  ขันถม
     
 
นายวีระชาติ  สดชื่น นายเอกราช  สายสินธ  
     
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
     
นายยืนยงค์  เสนานนท นายประยูร  บุญคืน นายอภิชาติ  พวงประยงค
     
 
นายวรวุฒิ  บุษบง นายอดิเรก  คำงาม  
     
แผนกช่างก่อสร้าง
     
 
ว่าที่รท.สุรพงษ์  ดีพิมาย นายธวัชชัย  เสริมศร  
     
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
     
นายชิโนรส  เรืองโพน นายวินัย  ธรรมวิจิต นายรุ่งรัตน์  ต้นบุญ
     
แผนกอิเล็คทรอนิกส์
     
นายบุญมาก  สายทะเล นายนรา  ศรีสวัสดิ์ นายพิพัฒพงศ์  บุญสุข
     
   
นายธไนศวรรย์  พันแสน    
     
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     
นายสมคิด  สงวนด นายจิรัฏฐ์  คุซิตา นางสัจจรัตน์  หงษ์สูง
     
 
นายสมศักดิ์  สีใส นายพีรพงษ์  อุสาหะ  
     
แผนกสามัญสัมพันธ์
     
นางชมภู  พรหมล น.ส.นิภารัตน์  รักษ์คิด นายฉัตรชวาล  แม้นจิตร
     
 
น.ส.ยุวดี  สร้อยเสน น.ส.อริยา  สิงห์ธีร
     
     
     
     
แผนกการบัญชี
     
นายสิทธิพงศ์  หมายมี นางลักขณา  ทองบุญ นางสาวบุหลัน  ประสมพันธ์
     
   
นางสาวจริญญา  พันธ์เป็น    
     
แผนกธุรกิจค้าปลีก
     
นางตมิสา  ยอดบุตร นางสาวสุวรรณี  โกศล นางสาวอนุสรา  จิตคง
     
แผนกโรงแรม
     
   
นางสาวอลิสา  บุญบัวมาศ    
     
เจ้าหน้าที่
     
นางพัทยา  สงวนด นางสาวณัฐญา  ไชยแสนท้าว นายยุทธพงษ์  กงทอง
     
นางมนัสสา  ภูเขียว นางสาวนันทิการต์  หนุนชู นายสุธี  เจือจันทร์
     
นางสาวพฤกษา  ดัชถุยาวัตร นายกฤชนพัต  พ่อค้า นางสาวนันทวัน  เปี่ยมพาย
     
นางสาวกมลวัลย์  ช่วงชัยชนะ นางสาวสุภาพร  ดัชถุยสวัตร นางสาววชิราภรณ์  ประสานพันธ์
     
นางสาวสุดาพร  นิสัยกล้า นางสาวอุรุชา  กฤษณะเศรณี นางสาวศรัณยา  แก้วจรัญ
     
 
นางสาวรัตธิยา  ดาหา นางสาวพรนิภา  ศิริรจน์  
     
นักการภารโรง
     
นายนิพนธ์  บุญสอน นายธีรเดช  สร้อยเพชร นายจรรยา  ทรัพย์เจริญ
     
   
นายเฉลิมชัย  เจริญรัมย    
     
ยาม
     
นายว่าน  ทองอินทร นายโยธิน  วิบูลย์อรรถ นายประยม  ปุ่มทอง
     
พนักงานขับรถ
     
 
นายวิริยะ  ภูเขียว นายอภิเดช  บุญสอน  
     
Untitled Document