***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยืนยันการใช้รูปแบบรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องมือประจำตัว ผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563(ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2563)  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องมือประจำตัว ผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563(ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2563)  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศการสรรหาคณะกรรมการวิทยาลัย (ประกาศเมื่อ 3 กรกฏาคม 2563)  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง เชิญชวนร่วมประชาพิจาร์ณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องยนต์เล็ก (ดีเซล) (ประกาศเมื่อ 9 มีนาคม 2563)  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัยตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียน นักศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2563  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รหัสสาขา 301 กลุ่มวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562)  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562)  
***  

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยืนยันการใช้แบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM (ประกาศเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562)

 
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM (ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2562)  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2562)  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM (ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2562)   
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัยตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียน นักศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM (ประกาศเมื่อ 4 ธันวาคม 2561)   
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561)  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM (ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561)  
***   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร (ปวช.) (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2560)
 
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศเมื่อ 8 ธันวาคม 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ (ประกาศเมื่อ 6 ธันวาคม 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพอจารณ์รายละเอียดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี (ประกาศเมื่อ 4 ธันวาคม 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ประกาศเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2560)  
***  

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2560)

 
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ู (ประกาศเมื่อ 6 ตุลาคม 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (ประกาศเมื่อ 5 ตุลาคม 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (ประกาศเมื่อ 3 สิงหาคม 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2560)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน สาขาวิชาฟิสิกส์ (ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 25ุ60)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) นักเรียนโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (1ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (1 ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2559)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2559)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยืนยันการใช้รูปแบบรายการ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา (ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2559)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ประกาศเมื่อ 21 ตุลาคม 2559)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ฯ  ประจำปีงบประมาณ 2559  (ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2559)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การเปิดและปิดสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559  (ประกาศเมื่อ 6 กันยายน 2559)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู  (ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2559  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  (ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2559)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการ  (ประกาศเมื่อ 7 มิถุนายน 2559)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  (ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2559)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ประจำปีงบประมาณ 2559  (ประกาศเมื่อ 9 ตุลาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยืนยันการใช้รูปแบบรายการ รายละเอียด แบบสรุปรายการปรับปรุงรั้ว ประจำปีงบประมาณ 2559  (ประกาศเมื่อ 9 ตุลาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยืนยันการใช้รูปแบบรายการ รายละเอียด แบบสรุปรายการสร้างหลังคาโค้งอเนกประสงค์  ประจำปีงบประมาณ 2559  (ประกาศเมื่อ 9 ตุลาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงรั้ว  ประจำปีงบประมาณ 2559  (ประกาศเมื่อ 5 ตุลาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการสร้างหลังคาโค้งอเนกประสงค์  ประจำปีงบประมาณ 2559  (ประกาศเมื่อ 5 ตุลาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาเครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น ขนาด 165 มม. พร้อมอุปกรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2559  (ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2) (ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2558)
 
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างทำหนังสือ 60 อาชีพ เพื่อประชาชน (ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูต่างชาติ) (ประกาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง) (ประกาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน) (ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน) (ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้อมส้วมวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีรับตรง (โควตา) รอบที่ 2 (ประกาศเมื่อ 8 มกราคม 2558)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงห้องน้ำ - ห้อมส้วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศเมื่อ 5 มกราคม 2558)  
***   ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีการพิเศษ (โควตา) (ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2557)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2557)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ (ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2557)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยืนยันการใช้แบบรูปรายการ รายละเอียด และกำหนดราคากลางการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2557)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และปรับปรุงอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ประกาศเมื่อ 2 ธันวาคม 2557)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการรวมศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเมื่อ 2 ธันวาคม 2557)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการรวมศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (ประกาศเมื่อ 1 ธันวาคม 2557)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ขออนุมัติร่างแบบขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการรวมศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2557)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติงานก่อสร้าง (ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2557)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2) (ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557)  
***   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือปฏิบัติงานก่อสร้าง (ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557)  
***   ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2557)  
***   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2557)  
***   ประกาศ เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2557)  
***   ประกาศส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2557)