Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป
             +++
 
งานบุคลากร
 +++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมีนาคม 2558
 +++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 +++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนมกราคม 2558
 +++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนธันวาคม 2557
 +++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
 +++ คำสั่งปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
 
งานการเงิน
             +++
 
งานการบัญชี
             +++
 
งานพัสดุ
             +++
 
งานอาคารสถานที่
             +++
 
งานทะเบียน
             +++ ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา รับตรง (โควตา) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2558
             +++ ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตร (ปวช) (ปวส) โดยวิธีรับตรง 2558  
 
งานประชาสัมพันธ์
             +++
 
 
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
             +++
 
งานวัดผลและประเมินผล
             +++
 
งานวิทยบริการและห้องสมุด
             +++
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
             +++
 
งานสื่อการเรียนการสอน
             +++
แผนกวิชา
             +++
 
งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
             +++
 
งานครูที่ปรึกษา
             +++
 
งานปกครอง
             +++
 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
             +++
 
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
             +++
 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
             +++
 
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
             +++ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
             +++
 
งานความร่วมมือ
             +++
 
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
             +++
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
             +++ คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
             +++ เครื่องมือประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 (แผนกวิชา)
             +++ เครื่องมือประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
 
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
             +++