Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
AmazingCounters.com
 
 
 
 
               วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ  จัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และสถานประกอบการ  พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  มุ่งสู่สถานศึกษาคุณธรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
พันธกิจที่ 2 สร้างความร่วมมือการจัดการศึกษากับชุมชนและสถานประกอบการ
พันธกิจที่ 3 พัฒนางานวิจัย  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
พันธกิจที่ 4 พัฒนาผู้เรียนสู่อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิชาการดี มีฝีมือ ถือคุณธรรม นำกีฬา พัฒนาสังคม
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untitled Document